Lanekiren logoa

Esku-hartze sozialaren metodologia

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 2223

Aurkibidea

1. unitate didaktikoa.

Esku-hartze sozialaren planifikazioa ..................     6

1.1. Esku-hartze soziala............................................     7

1.1.1. Esku-hartze sozialaren arloak...............     7

1.1.2. Gizarteko esku-hartzearen hartzaile  diren taldeak                 8

1.1.3. Esku-hartze sozialeko ereduak............     9

1.2. Esku-hartze sozialaren planifikazioa..............   10

1.2.1. Zer da planifikatzea?..............................   10

1.2.2. Programazio-elementuak......................   10

1.2.3. Planifikatzeko baldintzak.......................   10

1.2.4. Planifikazioaren printzipioak.................   11

1.3. Nola planifikatu...................................................   11

1.3.1. Planifikazio-irizpideak............................   11

1.3.2. Planifikazio-mailak.................................   12

1.4..... Erabakiak hartzeko tresnak...................   15

1.4.1. Arrain-hezurraren diagrama.................   16

1.4.2. Zuhaitzaren diagrama, edo matriziala   16

1.4.3. Ekintzarako erabakien diagrama.........   17

1.4.4. Paretoren diagrama................................   17

1.4.5. AMIA teknika edo matrizea....................   18

1.4.6. Ideia-jasa eta kidetasun-diagrama......   19

1.4.7. Gantten diagrama...................................   19

1.4.8. Elur-pilota..................................................   20

Erreferentzia bibliografikoak....................................   20

Ariketak.........................................................................   21

Jarduerak.....................................................................   23

2. unitate didaktikoa.

Ikerketa soziala ........................................................   24

2.1. Ikerketa sozialaren metodoak eta teknikak...   25

2.1.1. Zeri esaten zaio "ikerketa soziala"?.....   25

2.1.2. Metodo zientifikoa...................................   26

2.1.3. Informazio-iturriak...................................   26

2.1.4. Ikerketa sozialeko teknikak....................   27

 

2.2. Agiri-bilketa .........................................................   28

2.2.1. Hona zer den agiri-bilketa..................... 28

2.2.2. Agiri-bilketaren faseak...........................   28

2.2.3. IKTen bidezko agiri-bilketa....................   29

2.2.4. Agiri-bilketaren mugak eta abantailak   32

2.3. Elkarrizketa..........................................................   33

2.3.1. Zer da elkarrizketa bat?..........................   33

2.3.2. Elkarrizketa-motak..................................   33

2.3.3. Elkarrizketaren faseak............................   36

2.4. Inkesta...................................................................   38

2.4.1. Inkesta-motak...........................................   39

2.4.2. Galdera-motak.........................................   39

2.4.3. Jarrera-eskalak........................................   41

2.4.4. Galdera-sorta prestatzeko etapak........   43

2.5..... Behaketa...................................................   47

2.5.1. Behaketaren erabilera esku-hartze sozialean                         47

2.5.2. Behaketa-motak .....................................   47

2.5.3. Behaketaren erregistroa........................   49

2.5.4. Behaketa-prozesua.................................   53

2.6. Bizitza-historiak...................................................   54

2.7. Etika ikerketa sozialean.....................................   55

2.7.1. Etika profesionalaren premia...............   55

2.7.2. Ikerketaren baldintza etikoak................   55

Erreferentzia bibliografikoak....................................   56

Ariketak.........................................................................   56

Jarduerak.....................................................................   60

3. unitate didaktikoa.

Esku-hartze sozialeko proiektua..........................   62

3.1. Proiektua, esku-hartze sozialaren ardatza....   63

3.1.1. Proiektuek izan behar dituzten  ezaugarriak                            63

3.1.2. Proiektuak nola egin...............................   63

3.2. Proiektuaren zehaztapena................................   65

3.3. I. fasea. Diagnostikoa........................................   65

3.3.1. Informazioaren bilketa eta azterketa...   66

3.3.2. Lehentasunak nola ezarri......................   66

3.3.3. Arazoa nola zedarritu.............................   67

3.3.4. Proiektua nola justifikatu........................   67

3.4. II. fasea. Planifikazioa........................................   67

3.4.1. Proiektuaren helburuak..........................   67

3.4.2. Metodologia..............................................   69

3.4.3. Baliabideak...............................................   73

3.4.4. Jarduera baten planifikazioa................   75

3.5. III. fasea. Proiektua gauzatzen.........................   77

3.6. IV. fasea. Ebaluazioa.........................................   77

Erreferentzia bibliografikoak....................................   77

Ariketak.........................................................................   78

Jarduerak.....................................................................   80

4. unitate didaktikoa.

Esku-hartze sozialeko proiektuaren  sustapena eta hedapena                         82

4.1. Proiektu sozialen publizitatea eta sustapena   83

4.2. Publizitatea eta publizitate-kanpainak............   84

4.2.1. Zer da publizitatea?................................   84

4.2.2. Publizitate-kanpainak.............................   85

4.3. Xede-publikoa nola hautatu.............................   87

4.3.1. Merkatuaren eta xede-publikoaren segmentazioa 87

4.3.2. Kontsumitzailearen jokabidea..............   87

4.4. Publizitate-iragarkia edo –mezua...................   88

4.4.1. Komunikazio-estrategiak.......................   89

4.4.2. Mezuaren eduki linguistikoa.................   89

4.4.3. Diseinu-elementuak. Konposizioa.......   91

4.4.4. Material inprimatuen prestakuntza......   95

4.4.5. Ikus-entzunezko materialen
prestakuntza.............................................   95

4.5. Hedabideen hautaketa......................................   96

4.5.1. Material inprimatuen hedapena...........   96

4.5.2. Ikus-entzunezko materialen hedapena                     98

4.6. Proiektu sozial bat sustatzeko kanpainaren eraketa                         100

 

 

5. unitate didaktikoa.

Esku-hartze sozialeko proiektuaren ebaluazioa                     108

5.1. Esku-hartze sozialeko proiektuaren ebaluazioa                 109

5.1.1. Ebaluazioaren kontzeptura hurbiltzen ...... 109

5.1.2.  Ebaluazioaren ezaugarriak ........................ 110

5.1.3.  Ebaluazio-motak ........................................... 110

5.2. Ebaluazio-prozesuaren planifikazioa .......... 111

5.2.1. Ebaluazioaren oinarriak. Ebaluazioa, zergatik?                             111

5.2.2. Ebaluazioaren helburuak. Ebaluazioa, zertarako?                        112

5.2.3.  Ebaluazioaren edukiak. Zer ebaluatu behar da?                     112

5.2.4.  Metodologia. Nola ebaluatu behar da? ....                        113

5.2.5.  Baliabideak. Nork, noiz, non eta zer baliabiderekin?     114

5.3. Ebaluazioa, proiektuko faserik fase.............. 115

5.3.1.Diagnostikoaren ebaluazioa ........................ 116

5.3.2.Diseinuaren ebaluazioa ............................... 116

5.3.3.Prozesuaren ebaluazioa .............................. 117

5.3.4.Azken ebaluazioa .......................................... 117

5.4. Euskarri informatikoak eta elektronikoak informazioa tratatzeko eta antolatzeko   118

5.4.1.Datuak biltzeko ............................................... 118

5.4.2.Informazioa prozesatu eta tratatzeko ......... 118

5.5.Azken txostena ................................................... 119

5.5.1.Zer da txostena? ............................................. 119

5.5.2.Txostenaren edukia ....................................... 120

5.5.3.Txostenaren atalak ........................................ 121

5.5.4.Emaitzen komunikazioa ............................... 121

5.6. Ebaluazioaren alderdi etikoak ....................... 122

5.6.1. Ebaluazioaren printzipio eta zalantza etikoak           122

5.6.2. Esku-hartze sozialeko arazo etikoak......... 123

Erreferentzia bibliografikoak ................................. 124

Ariketak ...................................................................... 124

Jarduerak ................................................................... 126

 

6. unitate didaktikoa.

Genero-ikuspegia esku-hartze sozialean ..........   128

6.1. Genero-ikuspegiaren garrantzia esku-hartze sozialean   129

6.1.1. Desberdintasuna versus berdintasuna....... 130

6.1.2. Genero- eta sexu-desberdintasunak .......... 130

6.2.Aukera-berdintasun politikak ............................ 131

6.2.1. Aukera-berdintasuna Nazio Batuetan......... 131

6.2.2. Aukera-berdintasuna Europar Batasunean                     133

6.2.3. Aukera-berdintasuna Espainian ................. 133

6.3. Genero-ikuspegia, diagnostikoa egiteko eta esku-hartzeko tresna               137

6.3.1. Zeharkakotasunaren eta ahalduntzearen kontzeptuak                                 137

6.3.2. Genero-ikuspegiaren araberako esku-hartze sozialeko jarduerak            138

6.4. Genero-ikuspegia esku-hartze sozialeko proiektu-diseinuan         138

6.4.1.Azterketa- eta diagnostiko-fasea .................. 138

6.4.2.Ekintza-estrategiak planifikatzeko fasea .... 139

6.4.3.Sustapen- eta hedapen-fasea ...................... 140

6.4.4.Ebaluazio-fasea .............................................. 143

Erreferentzia bibliografikoak ................................... 144

Ariketak ........................................................................ 145

Jarduerak .................................................................... 147

7. unitate didaktikoa.

Kalitatearen kudeaketa esku-hartze sozialeko proiektuetan             148

7.1. Kalitatearen kudeaketa ..................................... 149

7.1.1. Kalitatea ikuskatzetik bikaintasunera.......... 149

7.1.2.Kalitatearen kultura ......................................... 149

7.1.3.PDCA zikloa ..................................................... 150

7.1.4.Kalitatearen kudeaketa esku-hartze sozialean 151

7.2. EFQM eredua ..................................................... 151

7.2.1.Eragile laguntzaileak ...................................... 151

7.2.2.Emaitzak ........................................................... 152

7.2.3.Ereduaren autoebaluazioa ............................ 152

7.3. Normalizazioa .................................................... 152

7.3.1.ISO arauak ........................................................ 153

7.3.2.Egiaztapena .................................................... 153

7.3.3.Ikuskapenak .................................................... 153

7.4. Prozesuen kudeaketa ...................................... 154

7.4.1. Kalitatea kudeatzeko sistemaren maila estrategikoa    154

7.4.2. Kalitatea kudeatzeko sistemaren dokumentazioa          154

7.4.3. Zerbitzu-gutunak ........................................... 154

7.5. Prozesuaren berrikuspena. Adierazleak ..... 157

7.5.1. Gizarte-alorrean kalitatea kudeatzeko adierazleak                        157

7.5.2. Adierazleen betebeharrak .......................... 157

Erreferentzia bibliografikoak ................................. 158

Ariketak ...................................................................... 158

Jarduerak ................................................................... 159

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2015
Egileak
  • Isabel Gutiérrez Martínez eta Montserrat Sorribas Pareja (ALTAMAR S.A.)
Zuzenketak
ELHUYAR Hizkuntza eta Teknologia
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...