Lanekiren logoa

Kontabilitatea eta fiskalitatea 2

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 836

Aurkibidea

 • 1. KONTABILITATE-PROZESUAREN SARRERA
  • 1.1. Kontabilitatea: kontzeptua eta motak. Ondarea
  • 1.2. Kontabilitate-liburuak. Ekitaldi-itxiera. Kontabilitate-terminologia
 • 2. OINARRIZKO KONTABILITATE-PROZESUA
  • 2.1. Gastu eta sarrerak
  • 2.2. Kontabilitate Plan Orokorra (KPO)
 • 3. SALGAIEN SALEROSKETEN KONTABILITATEA
  • 3.1. Salgaien salerosketak: deskontuak, garraioak, itzulketak eta aurrerakinak
  • 3.2. Barneko eragiketen BEZaren erregimen orokorraren kontabilitatea
  • 3.3. Ontzikiak eta bilgarriak
 • 4. EFEKTUEN NEGOZIAZIOA ETA 6. ETA 7. TALDEETAKO BESTE ZENBAIT KONTU
  • 4.1. Zenbait gastu- eta sarrera-kontu
  • 4.2. Efektuen kudeaketa eta deskontua
  • 4.3. Nomina eta gizarte segurantzaren kudeaketa
  • 4.4. Ibilgetu materialaren amortizazioa
 • 5. NARRIADURAK, DOIKUNTZAK, EPE LABURREKO FINANTZA-INBERTSIOAK, ATZERRI-MONETA ETA KONTABILITATE-ANTOLAKETA: GALDU-IRABAZIEN KONTUA
  • 5.1. Merkataritza-kredituen balio-narriadurak
  • 5.2. Izakinen balio-narriadurak
  • 5.3. Aldizkakotzeko doikuntzak
  • 5.4. Epe laburreko finantza-inbertsioak
  • 5.5. Atzerri monetan dauden salldoen zenbatestepena eta doikuntza
  • 5.6. Enpresaren Plan Orokorraren (KPO) kontabilitate-printzipioak
  • 5.7. Galdu-irabazien urteko kontua
 • 6. ZERGA-SISTEMA, ZEHARKAKO ZERGAPETZEA ETA UDAL ZERGAK
  • 6.1. Espainiako eta Euskadiko zerga sistema
  • 6.2. Udal zergak eta zeharkakoak
  • 6.3. BEZaren erregimen berezien kontabilitatea
  • 6.4. Nazioarteko merkataritzaren BEZaren kontabilitatea
 • 7. FINANTZA-ERRENTAMENDU EDO LEASINGA
  • 7.1. Sarrera
  • 7.2. Kontabilitatea
  • 7.3. Finantza-errentamendua mikroenpresetan
  • 7.4. Ariketak
 • 8. IBILGETU UKIEZINA
  • 8.1. Sarrera
  • 8.2. Ikerketa eta garapena
  • 8.3. Administrazio-emakidak
  • 8.4. Aplikazio informatikoak
  • 8.5. Ibilgetu ukiezinetarako aurrerakinak
  • 8.6. Jabetza industriala
  • 8.7. Merkataritza-fondoa
  • 8.8. Trasapasatze-eskubideak
  • 8.9. Fidantzak
  • 8.10. Ariketak
 • 9. ENPRESAREN FINANTZA-JARDUERAK
  • 9.1. Enpresaren jarduera nagusiarekin lotuta ez dauden inbertsioak
  • 9.2. Balore higigarrien inbertsioak
  • 9.3. Kontabilitate-balorazioaren arabera, finantza-aktiboen sailkapena
  • 9.4. Balore-erosketaren eta errenta-kobrantzaren eragiketak
  • 9.5. Baloreen amortizazio edo salmenta
  • 9.6. Balio-zuzenketak
  • 9.7. Harpidetza eskubideen salerosketa
  • 9.8. Balore negoziagarriei buruzko ariketak
  • 9.9. Jesapenak eta beste antzeko jaulkipenak
  • 9.10. Jesapenen ariketak
 • 10. SOZIETATE-KONTABILITATEA
  • 10.1. Sozietate Mugatuak (S.M.)
  • 10.2. Sozietate Anonimoak (S.A.)
  • 10.3. Emaitzen aplikazioa
 • 11. OINARRIZKO FINANTZAKETAREN ZENBAIT BALIABIDE
  • 11.1. Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak
  • 11.2. Epe laburrera merkataritza eragiketen ordainketa gerorapena dagoenean, interes egoztea eta kontabilizazioa (kontratuan, interesa agertzen ez denean)
 • 12. URTEKO KONTUAK (ENPRESA TXIKI ETA ERTAINETAN, ETE)
  • 12.1. Sarrera
  • 12.2. Balantzea
  • 12.3. Galdu irabazien kontua
  • 12.4. Ekitaldiko ondare garbian izandako aldaketa guztien egoera
  • 12.5. Memoria
  • 12.6. Zenbait kontzeptu
  • 12.7. Urteko kontuen aurkezpena, onarpena, gordailutzea eta publizitatea
  • 12.8. Ariketak
 • 13. BALANTZE-ANALISIA
  • 13.1. Sarrera
  • 13.2. Ondarearen analisia. Maniobra-fondoa. Ratioak
  • 13.3. Finantza-analisia. Ratioak
  • 13.4. Ekonomia-analisia. Ratioak
  • 13.5. Batez besteko heltze-aroa (BBHA)
  • 13.6. Balantze-analisien ariketak
  • 13.7. Errentagarritasun-atalasea (EA)
 • 14. SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAREN OSAGAIAK ETA KONTABILITATEA
  • 14.1. Izaera
  • 14.2. Zergapeko egitatea
  • 14.3. Subjektu pasiboa
  • 14.4. Salbuetsita dauden entitateak
  • 14.5. Zergaldia eta zergaren sortzapena
  • 14.6. Zergaren kudeaketa
  • 14.7. Zerga oinarriaren zehaztapena
  • 14.8. Karga-tasa eta kuota osoa
  • 14.9. Kuota osoan ezartzeko kenkariak
  • 14.10. Kuota likidoa
  • 14.11. Benetako kuota (edo kuota efektiboa)
  • 14.12. Atxikipenak
  • 14.13. Ordaindu edo itzuli beharreko likidoa
  • 14.14. Zergaren likidazioa (eskema)
  • 14.15. Dokumentua betetzea
  • 14.16. Sozietate gaineko zergaren likidazioaren ariketak
  • 14.17. Sozietateen gaineko zergaren kontabilitatea
 • 15. PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAREN OSAGAIAK ETA KONTABILITATEA
  • 15.1. Izaera eta aplikazio eremua
  • 15.2. Zergapeko egitatea
  • 15.3. Zergapetu gabeko errentak eta errenta salbuetsiak
  • 15.4. Subjektu pasiboa (zergaduna)
  • 15.5. Zerga-oinarria
  • 15.6. Oinarri likidagarria
  • 15.7. Kuota osoa
  • 15.8. Karga-tasak
  • 15.9. Kuota likidoa
  • 15.10. Kenkariak
  • 15.11. Konturako ordainketak
  • 15.12. Kuota diferentziala
  • 15.13. Zerga-kudeaketa
  • 15.14. Jarduera ekonomikoaren etekinak
  • 15.15. Jarduera ekonomikoen etekinen kalkulua, zuzeneko zenbatespenaren modalitatearen arruntean (ZZA)
  • 15.16. Jarduera ekonomikoen etekinen kalkulua, zuzeneko zenbatespenaren modalitate erraztuan (ZZE)
  • 15.17. ZZA eta ZZe modalitateetan, jarduera ekonomikoen etekinen kalkuluaren ariketak
  • 15.18. Zenbatespen objektiboa (ZO) modalitatean jarduera ekonomikoen etekinen kalkulua
  • 15.19. Kenkariak, atxikipenak eta konturako sarrerak era ordainketa zatikatuak
  • 15.20. Kontabilitate- eta erregistro-betebeharrak
  • 15.21. PFEZaren kontabilitatea
  • 15.22. Kontabilitate mekanizazioaren bidez egiteko kasua

Jakinbai ziurtagiria

Urtea
2010
Egileak
 • Rosa Martínez Ruiz-Andino
 • Usurbilgo Lanbide Eskola
Zuzenketak
Elhuyar Hizkuntza Zerbitzuak
Azala
Naiara Beasain

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...