Lanekiren logoa

Gizarteratzea eta laneratzea

Gizarteratzeko eta laneratzeko zailtasunak dituzten kolektiboei laguntzeko jarraibideak

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 568

Aurkibidea

GIZARTERATZEA ETA LANERATZEA

Aurkibidea

1. unitate didaktikoa

Gizarteratzearen eta laneratzearen testuinguruaren ezaugarriak 6

1.1. Gizarteratzearen eta laneratzearen kontzeptualizazioa 7

1.2. Lana eta lanbidea .................................................... 9

1.2.1. Lan-merkatua ................................................... 9

1.2.2. Lanbide-sistema nazionala .................................. 10

1.2.3. Bitartekaritza lan-merkatuan ............................ 11

1.2.4. Enplegu-politikak .............................................. 11

 

1.3. Enplegu-politiken eremu legela ................................

12 1.3.1. Estrategiak, ildoak eta araudi europarrak . 12

1.3.2. Estatuko araudiaren testuingurua .................... 16

1.3.3. Autonomia-erkidegoen eta udalerrien zeregina ........ 17

 

1.4. Europako baliabideak enplegu-politikak sustatzeko 18

1.4.1. Europako funtsak ................................................. 18

1.4.2. Europako programak ........................................ 20

1.4.3. Mugikortasuna errazteko baliabideak ............... 21

 

1.5. Gizarteratzea errazteko baliabideak. Lanbide-politikak 22

1.5.1. Kontrataziorako laguntza-neurriak ................... 22

1.5.2. Lan autonomoaren sustapena.......................... 25

1.5.3. Enplegurako formazioa sustatzea .................... 26

1.5.4. Genero-indarkeriaren biktimak gizarteratzeko politika aktiboak 27

1.5.5. Gizarte-bazterkerian dauden kolektiboentzako babes-neurriak 28

 

1.6. Formazio-baliabideak. Lanbide-heziketa.................. 30

1.6.1. Kualifikazio profesionalen katalogo nazionala ..... 30

1.6.2. Lanbide-heziketa hezkuntza-sistemaren barruan 31

1.6.3. Konpetentzia profesionalen ziurtagiria 32

 

1.7. Erkidegoko eta tokiko beste baliabide batzuk .......... 34

1.8. Gizarteratze- eta laneratze-ereduak......................... 35

1.8.1. Orientazioaren araberako gizarteratze-ereduak 35

1.8.2. Protagonisten posizioaren araberako eredua 36

 

1.9. GGMT gizarteratze- eta laneratze-prozesuan .......... 36

1.9.1. Gizarteratzeko goi-teknikariaren konpetentziak gizarteratzeari eta laneratzeari dagokionean ............ 36

1.9.2. Gizarteratzeko goi-mailako teknikariaren funtzioak gizarteratzaile gisa 38

 

1.1.1. Gizarteratzea eta integratzea ........................... 7

1.1.2. Gizarteratzearen eta laneratzearen kontzeptualizazioa 7

1.1.3. Gizarteratzeko zailtasunak dituzten pertsonak edo kolektiboak 8

 

Ariketak .............................................................................. 40

Jarduera ........................................................................ 41

 

2. unitate didaktikoa

2. Laneratzeko esku-hartzearen planifikazioa.................... 1

 

2.1.    Gizarteratzea eta laneratzea baldintzatzen dituzten alderdiak               2

2.1.1. Enplegagarritasun eta okupagarritasun kontzeptuak                            3

2.1.2. Okupagarritasun-faktoreak                                                              3

2.1.3. Enplegagarritasun-faktoreak                                                            4

2.1.4. Gizarte-faktoreak                                                                           7

2.2.    Laneratze-proiektuak                                                     8

2.2.1. Laneratze-proiektuaren helburuak                                                     8

2.2.2. Laneratze-proiektuen metodologia                                                    9

2.3.    Lan-eskaintzen eremuko esku-hartzea                             10

2.3.1. Lan-merkatuaren azterketa                                                            10

2.3.2. Eskaintzen ibilbideak                                                                    10

2.4.    Lan-eskarien eremuko esku-hartzea                13

2.4.1. Ibilbide pertsonalak                                                                      13

2.4.2. Ibilbide pertsonalen metodologia                                                     14

2.4.3. Erabili beharreko materialak eta tresnak. Espediente pertsonala         18

2.4.4. Ibilbide pertsonalen faseak                                                            23

 

Ariketak                                                                                               24

Jarduerak                                                                                      25

 

 

3. unitate didaktikoa

3. Laneratze-prozesuen inplementazioa, jarraipena eta ebaluazioa       1

3.1.    Ibilbide pertsonalaren inplementazioa                            2

3.1.1. Ibilbide pertsonalaren jarraipena eta ebaluazioaa 2

3.1.2. Lanerako tresnak                                                           2

3.2.    1. fasea. Hasierako elkarrizketa diagnostikoa                               3

3.2.1. Hasierako elkarrizketa                                                     3

3.2.2. Beharrak detektatzea                                                      12

3.3.    2. fasea. Ibilbide pertsonalaren ekintza-plana               17

3.3.1. Ekintza-planaren betekizunak                                           17

3.3.2. Ekintza-planaren helburuak                                              19

3.3.3. Planaren koherentzia-maila                                              19

3.3.4. Esku-hartzeko estrategiak                                               20

3.3.5. Ekintza-plan baten ibilbideak                                            20

3.3.6. Materialen eta baliabideen ereduak                                   25

3.4.    3. fasea. Ekintza-planaren jarraipena                              29

3.5.    4. fasea. Laneratze-prozesuaren azken ebaluazioa    31

3.5.1. Azken ebaluazioa hainbat eremutatik                                 31

3.5.2. Materialen eta baliabideen ereduak                                   34

3.6.    Jarraipena enpresan                                           35

3.6.1. Jarduerak enpresaren esparruan                                       35

3.6.2. Enpresan informazioa biltzeko baliabideak                          35

3.7.    Laneratze-proiektuen ebaluazioa                     39

3.7.1. Proiektua baloratzeko dimentsioak                                    40

3.7.2. Adierazleen definizioa                                                      41

3.7.3. Proiektuaren azken memoria edo txostena                         42

 

 

Ariketak 44

Jarduerak                                                                                            45

 

 

 4. unitate didaktikoa

Laneratzeko eta gizarteratzeko esku-hartzea behar duten kolektiboak ...... 1

4.1. Gizarteratzea eta laneratzea hainbat kolektibotan ......... 3

4.1.1. Esku-hartzea behar duten kolektiboak ............... 3

4.1.2. Enplegagarritasun-maila .................................... 3

4.1.3. Koletiboen azterketarako jarraibideak ................ 4

4.6. Etorkinak ..................................................................... 47

 

4.2. Adingabeak eta gazteak ............................................... 4

 4.2.1. Lan-merkatua ......................................................... 4

4.2.2. Enplegagarritasuna eta kolektiboaren profila .......... 5

4.2.3. Giza taldearen premiak ........................................... 7

4.2.4. Esku hartzeko proposamenak ................................ 8

4.2.5. Laguntza-neurriak eta baliabide propioak ............... 9

4.2.6. Marioren kasua ..................................................... 10

 

4.3. 45 urtetik gorakoeta iraupen luzeko langabeak .............. 13

4.3.1. Enplegagarritasuna eta kolektiboaren profila ........ 13

4.3.2. Giza taldearen premiak ......................................... 17

4.3.3. Esku hartzeko proposamenak .............................. 19

4.3.4. Laguntza-neurriak eta baliabide propioak ............. 20

4.3.5. Ramiroren kasua .................................................. 21

 

4.4. Emakumeak .................................................................. 22

4.4.1. Emakumeen lan-merkatua .................................... 22

4.4.2. Giza taldearen ezaugarriak eta profila .................. 23

4.4.3. Giza taldearen premiak ......................................... 25

4.4.4. Esku hartzeko proposamenak .............................. 27

4.4.5. Laguntza-neurriak eta baliabide propioak ............. 28

4.4.6. .Karmenen kasua ................................................. 28

 

4.5. Desgaitasunak dituzten pertsonak ........... 32

 4.5.3. Giza taldearen premiak ........................................ 36

4.5.4. Esku hartzeko proposamenak .............................38

4.5.5. Laguntza-neurriak eta baliabide propioak ............. 39

4.5.6. Rikardoren kasua ................................................ 44

 

 

4.5.1. Desgaitasunak dituzten pertsonen egoerari buruzko txostena....... 32

4.5.2. Giza taldearen ezaugarriak eta profila ................ 32

4.6.1. Giza taldearen premiak...................................... 50

4.7. Gizarte arriskuko egoeran dauden pertsonak. 54

 4.7.2. Presoak eta preso ohiak ..................................... 57

4.7.3. Pobrezian eta etxerik gabe bizi diren biztanleak . Ijitoak ..... 57

4.7.4. Prostituzioan diharduten edo prostituzioan aritu diren pertsonak .... 58

4.7.5. Giza talde horien premiak ................................... 59

4.7.6. Esku hartzeko proposamenak ............................ 60

4.7.7. Laguntza-neurriak eta baliabide propioak ............. 62

4.7.8. Laguntza

 

 

 

4.6.2. Esku hartzeko proposamenak ........................... 51

4.6.3. Laguntza-neurriak eta baliabide propioak .......... 53

4.7.1.Drogamendekotasuna duten pertsonak eta drogazale ohiak ........ 54

5. unitate didaktikoa

5. Laneratzeko eta gizarteratzeko trebetasunen entrenamendua    1

5.1.    Gizarteratzeko eta laneratzeko trebetasunak                         2

5.1.1.         Zer dira gizarteratzeko eta laneratzeko trebetasunak? 2

5.1.2.         Laneratze-trebetasunen entrenamendua                      3

5.2.    Autonomia pertsonaleko trebetasunen entrenamendu             4

5.2.1.         Ingurunearen eta komunitatearen ezagutza                  4

5.2.2.         Autogobernua eta autozuzendaritza                             7

5.2.3.         Ikaskuntzarako eta lanerako motibazioa                      12

5.2.4.         Denboraren antolaketa eta kudeaketa                         13

5.3.    Gizarte-trebetasunen entrenamendua                                   15

5.3.1.         Gizarte-elkarreraginerako oinarrizko trebetasunak16

5.3.2.         Hitz egiteko trebetasunak                                          16

5.3.3.         Banatzeko eta elkarlanean aritzeko trebetasunak16

5.3.4.         Emozio eta sentimenduekin loturiko trebetasunak16

5.3.5.         Autobaieztapeneko trebetasunak                                17

5.4.    Lan-trebetasunetan entrenamendua                                     19

5.4.1.         Berariazko trebetasun profesionalak                            19

5.4.2.         Lanpostuan izan beharreko jarrera-arauak                    20

5.5.    Enplegu bilaketa aktiboko trebetasunak                                24

5.5.1.         Lan bilatzeko bideak                                                 24

5.5.2.         Enplegua bilatzeko tresnak                                        30

5.5.3.         Hautaketa-prozesua                                                 36

5.5.4.         Lan-bilaketa sustatzeko baliabideak                            39

 

Ariketak                                                                                     43

Galderak                                                                                    51

 

6. unitate didaktikoa
Laguntza bidezko lana ...................................... 1
6.1. Aproximación al empleo con apoyo ......................... 3
6.1.1. Qué entendemos por empleo con apoyo .......... 3
6.1.2. Principios y valores del empleo con apoyo ........ 4
6.1.3. Personas a las que se dirige ............................... 4
6.1.4. El preparador o preparadora laboral ................ 5
6.1.5. La metodología del empleo con apoyo ............. 6
6.2. Fase I. Selección de las personas usuarias ................... 7
6.2.1. Desarrollo de la fase ....................................... 7
6.2.2. Documentación y registros ............................. 8
6.3. Fase II. Análisis de la empleabilidad........................ 10
6.3.1. Desarrollo de la fase ..................................... 10
6.3.2. Documentación y registros ........................... 10
6.4. Fase III. Análisis de los puestos de trabajo ............... 16
6.4.1. El acceso a la empresa .................................... 16
6.4.2. Análisis del puesto de trabajo ........................... 19
6.4.3. Akordioen tipologia .......................................... 27
6.5. IV. fasea. Ikaskuntza-fasea ...................................... 28
6.5.1. Aurkezpena eta orientazioa ............................. 28
6.5.2. Zereginen eta enpresaren kulturaren ikaskuntza30
6.5.3. Egonkortasun-fasea ......................................... 31
6.5.4. Laguntza-maila murriztea ................................ 32
6.5.5. Jarraipen-fasea ................................................ 32
6.6. V. fasea. Programaren ebaluazioa ........................... 33
6.7. Lanpostuaren egokitzapena ..................................... 34
6.7.1. Lanorduak eta lanaldiak ................................... 34
6.7.2. Metodologiaren egokitzapena .......................... 35
6.7.3. Espazioaren eta lanpostuaren egokitzapena ... 36
6.8. Parte hartzen duten eragileen arteko komunikazioa 37
6.8.1. Langilea ........................................................... 37
6.8.2. Lan-prestatzailea ............................................. 38
6.8.3. Enpresa-mundua ............................................. 39
6.8.4. Familia-testuingurua ........................................ 40
6.8.5. Laneratze-erakundea ....................................... 40
6.8.6. Komunitate-testuingurua .................................. 40
Ariketak ......................................................................... 41
Bibliografia eta webgrafia .......................................... 43

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2017
Egileak
  • Altamar Ed. Egileak: Virginia Romero Rosales, Susana Vidal Marsal, Mónica Juez Martín
  • Itzulpena: Eider Abasolo, Francisco de Vitoria LHII
Zuzenketak
Euskalgintza Bulegoa

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...