Lanekiren logoa

Harrera eta logistika hortz-klinikan

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 48

Aurkibidea

1.- OSASUN-SISTEMAREN ANTOLAMENDUA
1.1. OSASUN-SISTEMA: KONTZEPTUA
1.2. OSASUN-SISTEMAREN EBOLUZIOA
1.2.1. Hasiera
1.2.2. Aldaketak denboran
1.3. OSASUN-SISTEMAREN LEGEDIA ESPAINIAN
1.3.1. Espainiako konstituzioa
1.3.2. Osasunari buruzko 14/86 Lege Orokorra
1.3.3. Osasun-sistema Nazionalaren Kalitateari eta Kohesioari Buruzko 16/2003 Legea
1.4. OSASUN-SISTEMA NAZIONALAREN EZAUGARRI NAGUSIAK ETA ANTOLAKETA
1.4.1. Osasun-sistema nazionalaren ezaugarri nagusiak
1.4.2. Osasun-sistema nazionalaren antolaketa (OSNren lurralde antolakuntza)
1.5. OSASUN-ARLOKO ERAKUNDE PRIBATUAK
1.6. ARTAPEN-MAILAK ETA PRESTAZIOAK
1.6.1. Prestazioen Katalogoa
1.6.2. Oinarrizko artapena
1.6.2.1. Oinarrizko artapenaren ezaugarriak
1.6.2.2. Oinarrizko artapenaren prestazioak
1.6.2.3. Oinarrizko artapena ematen duten zentroak.
1.6.2.4. Oinarrizko artapeneko ekipoa (OAE)
1.6.3. Artapen espezializatua
1.6.3.1. Artapen espezializatuaren prestazioak
1.6.3.2. Ospitaleak
1.6.3.2.1. Ospitalearen funtzioak
1.6.3.2.2. Ospitaleen sailkapena
1.6.3.2.3. Ospitaleen antolakuntza
1.6.3.2.4. Ospitaleko zerbitzuak
1.6.3.2.5. Ospitaleko langileak
1.7. BESTE ZENBAIT LEGE
1.7.1. 41/2002 lege erregulatzailea, azaroaren 14koa, pazientearen autonomia,
eskubide eta betebeharren informazioari eta dokumentazio klinikoari buruzkoa.
1.7.1.1. Baimen informatua
1.7.1.2. Aurretiazko borondatea (7/2002 legea, abenduaren 12koa)
1.7.1.3. Erabiltzailearen eskubide eta betebeharrak
1.8. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO OSASUN-ZERBITZUA: OSAKIDETZA
2. OSASUN PUBLIKOA eta GIZARTE-OSASUNA
2.1. OSASUNA
2.1.1. Kontzeptua:
Klasikoa, MOErena, M. Terris-ena eta Osasunaren kontzeptu dinamikoa
4
2.1.2. Zaintza integralen beharra duen gizaki integrala
Zer da behar bat?, Maslow-en eredua, Kalish-ena eta Virginia Henderson-en
eredua
2.1.3. Osasuna baldintzatzen duten faktoreak
2.1.3.1. Biologia: Informazio genetikoa eta Adina
2.1.3.2. Ingurugiroa: Eragile fisikoak, kimikoak, biologikoak eta sozialak
2.1.3.3. Osasun-sistema
2.1.3.4. Bizimodua
2.2.- GAIXOTASUNA
2.2.1. Definizioaren eboluzioa
Garai bateko kulturetan, grekoen aroan, XVII. mendearen erdian, XIX. mendetik
aurrera, geroago eta gaur egun
2.2.2. Gaixotasunaren historia naturala
Etapa prepatogenikoa edo aurreklinikoa, etapa patogenikoa edo klinikoa, etapa
postpatogenikoa
2.2.3. Gaixotasunaren prebentzioa
Lehen mailako prebentzioa, bigarren mailako prebentzioa, hirugarren mailako
prebentzioa
2.3. OSASUN PUBLIKOA ETA GIZARTE-OSASUNA
2.3.1. OSASUN PUBLIKOA
2.3.1.1. Hastapen historikoak
2.3.1.2. Osasun Publikoaren Kontzeptua
2.3.1.3. Osasun Publikoarekin erlazionatutatako Kontzeptuak:
Osasun-babesa, Osasun-sustapena, Prebentzioa eta Osasunberreskuratzea
2.3.1.4. Osasun publikoaren funtzioak
2.3.1.5. Osasun-zerbitzuen berezko ekintzak
2.3.1.6. Bizi-kalitatea, osasun publikoaren helburu
2.3.2. OSASUN KOMUNITARIOA (GIZARTE-OSASUNA)
Osasun-heziketa, osasun-langileak, baliabideak
2.4. OSASUN-ADIERAZLEAK
2.4.1. Definizioa
2.4.2. Ezaugarriak
2.4.3. Sailkapena
2.4.4. Iturriak
2.5. PREBENTZIOA ETA OSASUN-SUSTAPENA ODONTOLOGIAREN ARLOAN
2.5.1. Aho-hortzen osasuneko prebentzio-neurriak
3. HORTZ-KABINETEA
3.1. ODONTOLOGIA-KONTSULTAKO PROFESIONALAK ETA HAIEN EGITEKOAK
3.1.1 Odontologoa edo estomatologoa
3.1.2 Aho-hortzetako higienista
5
3.1.3 Odontologia-laguntzailea
3.1.4 Aho eta hortz-haginen osasunean diharduten beste zenbait profesional
3.1.4.1. Hortz-haginetako protesigilea
3.1.4.2. Aurpegi-masailetako zirujaua
3.1.4.3. Harreragilea edo harrera egiten duena
3.2. AHOAREN ETA HORTZEN HIGIENEKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA
3.2.1. Legedia
3.2.2. Erantzukizunak eta konpetentziak
3.2.3. Lanbide-ingurunea
3.3. AHO-HORTZETAKO KONTSULTA
3.3.1 Odontologia-kontsultako guneak
3.3.1.1. Harrera-gela
3.3.1.2. Itxarongela
3.3.1.3. Gela klinikoa
3.3.1.4. Bulegoa
3.3.1.5. Pazienteentzako komuna
3.3.1.6. Biltegia
3.3.1.7. Erradiologia-gela (X izpien gela) eta errebelatzeko gela edo
gela iluna
3.3.1.8. Esterilizazio-gela
3.3.1.9. Makinen gela
3.3.2. Odontologia-kontsultako ekipamendua
3.3.2.1. Hortz-besaulkia
3.3.2.2. Garbiketa, desinfekzio eta esterilizazio-tresnak
3.3.2.3. Erradiodiagnostikorako aparatuak
3.3.2.4. Amalgama-bibragailua
3.3.2.5. Polimerizaziorako lanpara
3.3.2.6. Amalgama-dekantadorea
3.3.2.7. Negatoskopioa
3.3.2.8 Hondakinen kutxak
3.3.2.9. Hozkailua
3.3.2.10. Larrialdietarako botikina
3.3.2.11. Konketa edo lababoa, armairuak, beira-arasak eta aulkiak
3.3.2.12. Esku-tresneria eta materiala
Behaketarako tresneria eta materiala
Garbiketa eta aho-hortzetako prebentziorako tresneria eta
materiala
Isolatzeko tresneria eta materiala
Anestesiarako tresneria eta materiala.
Buxaduretarako edo enpasteetarako tresneria eta materiala
6
Exodontziarako tresneria eta materiala
Kirurgiarako tresneria eta materiala
Endodontziarako tresneria eta materiala
Protesietarako tresneria eta materiala
Karrakatzeko eta leuntzeko tresneria eta materialak
3.4. ODONTOLOGIA-KONTSULTA PRESTATU ETA AMAITUTAKOAN BATU
3.4.1. Laneguna hasten denean egin beharreko lanak
3.4.2. Pazientea/Bezeroa sartu baino lehen egin beharreko lanak
3.4.3. Paziente/Bezero bakoitza pasatu eta gero egin beharreko lanak
3.4.4. Laneguna amaitzen denean egin beharreko lanak
3.4.5. Mantentze-lanak
3.5. INFEKZIOAK KONTROLATZEKO OHITURAK ODONTOLOGIA-KONTSULTAN
3.5.1. Infekzioen kontrako gorputzaren defentsa-mekanismoak
3.5.1.1. Defentsa ez-espezifikoak
3.5.1.2. Defentsa espezifikoak
3.5.2.- Gaixotasunaren transmisio-bideak
3.5.2.1. Transmisio zuzena
3.5.2.2. Transmisio ez-zuzena (gurutzatua edo zeharkakoa)
3.5.2.3. Autogenoa
3.5.3. Infekzio arruntenak hortz-kliniketan
3.5.4. Infekzio-katea eteteko neurriak: asepsia-neurriak
3.5.4.1. Tresneria egoki erabiltzea
3.5.4.2. Sortzen diren hondakinei tratamendu egokia ematea
3.5.4.3. Inmunizazioa
3.6. PAZIENTEAREKIN KOMUNIKATZEA
3.6.1. Pazientea hartzea
3.6.2. Pazientearekin komunikatzea
3.6.2.1. Pazientearekin komunikazioa hobetzeko gakoak
3.6.3. Giroa eta profesionalaren itxura
3.6.3.1. Giroa
3.6.3.2. Itxura
3.6.4. Zer jarrera eduki antsietate handiko pazienteekin
3.6.4.1. Tratamendua egin aurretik
3.6.4.2. Tratamenduan zehar
3.6.5. Pazienteari eman beharreko informazioa
3.7. DATUEN BABESARI BURUZKO ARAUDIA
4. DEONTOLOGIA
4.1. SARRERA
7
4.2. ODONTOLOGOEN ETIKA ETA DEONTOLOGIA-KODEA
4.2.1. Oinarrizko kontzeptu eta printzipioak (1-9 artikuluak)
4.2.2. Jarduera profesionala (10.-16. artikuluak)
4.2.3. Historia klinikoa (17. artikulua)
4.2.4. Pazientea informatu (18.-22. artikuluak)
4.2.5. Sekretu profesionala (23.-28. artikuluak)
4.2.6. Kalitatezko arreta (29.-34. artikuluak)
4.2.7. Jarduera profesionalaren baldintzak (35.-42. artikuluak)
4.2.8. Ordainsariak (43.-46. artikuluak)
4.2.9. Profesionalen irudia (47.-48. artikuluak)
4.2.10. Publizitatea (49.-52. artikuluak)
4.2.11. Peritutza (53.-56. artikuluak)
4.2.12. Langileen arteko harremana (58.-67. artikuluak)
4.2.13. Osasun-arloko beste langileekiko harremana (68.-70. artikuluak)
4.2.14. Elkargoarekiko harremana (71.-73. artikuluak)
4.2.15. Beste osasun-erakundeekiko harremana (74.-76. artikuluak)
4.2.16. Ikerkuntzari buruz (77.-79. artikuluak)
4.2.17. Profesioaren arloko argitalpenak (80.-85. artikuluak)
4.2.18. Elkargoa eta etika- eta deontologia-kodeaz (86.-88. artikuluak)
5. OSASUN-AGIRIAK / DOKUMENTAZIOA
5.1. DOKUMENTAZIO KLINIKOA / HISTORIA KLINIKOA
5.1.1. Historia Klinikoaren funtzio eta ezaugarriak
5.1.2. Ospitaleko Historia klinikoa
5.1.3. Lehen Mailako Arretako Historia klinikoa
5.1.4. Lehen Mailako Arretako eta Ospitaleko historia klinikoen arteko
desberdintasunak
5.2. HISTORIA KLINIKOAK ARTXIBATZEKO PROZEDURA
5.2.1. Historia Klinikoen artxiboa
5.2.1.1. Artxibatze-prozedura
5.2.1.2. Historia klinikoen artxibo-zerbitzua
5.2.2. Historia klinikoaren zikloa
5.3. DOKUMENTAZIO EZ-KLINIKOA
5.3.1. Ospitale barneko dokumentazioa
5.3.1.1. Eskaera-orriak:
5.3.1.2. Oinarrizko Datu Multzo Minimoa
5.3.1.3. Erizaintzako giza baliabideak
5.3.2. Ospitaletik kanpoko dokumentazioa
5.3.2.1. Onarpen Zerbitzua
5.3.2.2. Gaixoarentzako Arreta Zerbitzua
5.3.2.3. Arreta eta Protokoloen Eskuliburua
8
5.3.2.4. Osasun-txartela
5.3.2.5. Erreklamazioen eta iradokizunen agiriak
5.3.2.6. Mediku-errezetak
5.3.2.7. Laneko bajak
5.3.2.8. Kontsultetako Bisiten Ziurtagiria
5.3.2.9. Heriotza Ziurtagiria
5.3.2.10. Derrigorrez Aitortu Beharreko Gaixotasunak
5.3.3. Zentroek partekatutako dokumentazioa
5.4. HISTORIA KLINIKO DIGITALA
Espainiako Osasun Ministerioa
Euskal Herrian: Osabide globala
O-sarean Osakidetza en red
e-Osabide
5.5. ODONTOLOGIA-KONTSULTETAKO BERARIAZKO DOKUMENTAZIOA
5.5.1. Historia klinikoa.
5.5.1.1. Galdeketa edo Anamnesia
5.5.1.1.1 Anamnesi orokorra
5.5.1.1.2 Berariazko anamnesia eta miaketa
5.5.2. Pazientearen bilakaeraren jarraipena
5.5.3. Odontologia-kontsultako estatistika datuak
5.6.- DOKUMENTAZIO EZ-SANITARIOA
5.6.1. Hitzorduen agenda
5.6.2. Gutun komertziala
5.7.- SALEROSKETA ERAGIKETEKIN LOTUTAKO DOKUMENTAZIOA
5.7.1. Merkataritza-dokumentuak
5.7.1.1. Eskaria
5.7.1.2. Aurrekontua
5.7.1.3. Albarana
5.7.1.4. Faktura. BEZa eta BGa, ordainagiria, egiaztagiria, errezeta,
zita-txartela
5.7.2. Dokumentu finantzarioak
5.7.2.1. Ordainagiria
5.7.2.2. Txekea
5.7.2.3. Banku-transferentzia
5.7.2.4. Banku-txartela
5.7.2.5. Kanbio-letra
5.7.2.6. Ordaindukoa
6. OSASUNGINTZAKO BILTEGIAK
6.1. SARRERA
6.2. BILTEGIEN FUNTZIOAK
9
6.3. OSASUN-ZENTROETAKO MATERIALA
6.3.1. Biltegiratze-sistema
6.3.2. Osasungintzako materialen sailkapena
6.3.2.1. ABC edo Pareto printzipioaren sailkapena
6.3.2.2. Erabileraren eta iraupenaren araberako sailkapena
6.3.2.3. Gordetzeko baldintzen araberako sailkapena
6.3.2.4. Sortu dezaketen arriskuaren araberako sailkapena
6.3.3. Osasun-zentroetako biltegietan aplikatu beharreko segurtasun- eta
higiene-arauak
6.3.3.1. Oinarrizko arauak
6.3.3.2. Biltegiaren giro-baldintzen kontrola eta erregistroa.
6.4. IZAKINEN KUDEAKETA: BALORAZIOA ETA INBENTARIOAK
6.4.1. Izakinen analisia
6.4.2. Izakinen balorazioa
6.4.3. Izakinen fitxak
6.4.4. Inbentarioak
7. LAN-ARRISKUEN PREBENTZIOA
7.1. LANA ETA OSASUNA. OINARRIZKO KONTZEPTUAK
7.2. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOAREN OINARRIZKO LEGERIA
7.3. PREBENTZIOAREN KUDEAKETA
7.3.1. Lan-arriskuak identifikatzea
7.3.2. Prebentzio-ekintza
7.4. AHO-HORTZEN KONTSULTETAKO LAN-INGURUNEKO BALDINTZEI
LOTUTAKO ARRISKU-FAKTOREAK
7.4.1. Kutsatzaile kimikoak
7.4.2. Kutsatzaile biologikoak
7.4.3. Agente fisikoak
7.4.3.1. Zarata
7.4.3.2. Bibrazioak
7.4.3.3. Argiztapena
7.4.3.4. Aireztapena eta baldintza termohigrometrikoak
7.4.3.5. Erradiazioak
7.5. AHO-HORTZEN KONTSULTETAKO SEGURTASUN-BALDINTZEI LOTUTAKO
ARRISKUAK
7.5.1. Langunea
7.5.2. Tresneria eta ekipoak
7.5.3. Arrisku elektrikoa
7.5.4. Lan-karga
10
7.5.5. Arrisku-faktore psikosozialak
7.6.- SEGURTASUN-SEINALEAK
7.6.1. Panel erako segurtasun-seinaleak
7.6.1.1. Ohartarazpen-seinaleak
7.6.1.2. Debeku-seinaleak
7.6.1.3. Betebehar-seinaleak
7.6.1.4. Suteen aurkako seinaleak
7.6.1.5. Salbamendu- edo sorospen-seinaleak
7.6.1.6. Arrisku iraunkorraren seinale osagarria
7.7. INGURUMENA ETA OSASUNA: HONDAKINEN KUDEAKETA
7.7.1. Hondakin sanitarioen sailkapena
7.7.2. Hondakin sanitarioen kudeaketa
7.8. LARRIALDIETAKO NEURRIAK
7.9. LEHEN SOROSPENA ENPRESAN
7.9.1. Sorospen-katea
7.9.2. Istripua izan duenaren lehen mailako eta bigarren mailako balorazioa

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2018
Egileak
  • Matxalen Olabarria Longarte

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...