Lanekiren logoa

Kontrol fitosanitarioa

FPSNTR Araupetzeko araudia garatzeak, teknologia-aurrerapenek, lan-arriskuen prebentzioak eta ingurumenaren inguruko kontzientziazioak ekarri dute kontrol fitosanitarioaren diziplina guztiz teknifikatzea fitopatologien arloan.

Fitxategiak deskargatzeko erregistroa beharrezkoa da. Erabilera kopurua: 140

Aurkibidea

Aurkibidea

HITZAURREA.......................... 11

I. ATALA PRODUKTU KIMIKO FITOSANITARIOAK

1. SAILKAPENA, EZAUGARRIAK ETA KONPOSIZIOA..... 15

Helburuak.............................. 15

Kontzeptu-mapa....................................................... 16

Glosarioa................................................................. 16

        1.1. Produktu kimiko fitosanitarioak: definizioa eta sailkapena.... 17

        1.2. Produktu kimiko fitosanitarioen ezaugarriak: konposizioa, itxura eta toxikotasuna   20

        1.3. Formulatuak: hautatzea, Vademecuma erabiltzea eta bateraezintasunak... 23

        1.4. Produktu kimiko fitosanitarioen etiketa............................ 28

        1.4.1 Etiketaren deskripzioa eta toxikotasunari buruzko informazioa.... 29

        1.4.2. Arriskuaren ikurrak eta adierazleak. CLP araudia...................... 30

        1.4.3. Fitxa teknikoak eta segurtasunari buruzko datuak..................... 32

        1.4.4. Garraiorako bilgarrien etiketak.................................. 33

        1.5. Araudi fitosanitarioa: oinarrizko arauak, arau-hausteak eta zehapenak.. 34

Laburpena............................................... 35

Autoebaluazio-jarduerak................................................................ 36

Proposatutako ariketak........................................... 37

Kasu praktikoa.................................................... 37

 2. PRODUKTU KIMIKO FITOSANITARIOAK BILTEGIRATZEA ETA MANIPULATZEA

Landare-osasunerako produktuak................................ 39

Helburuak................................................................... 39

Kontzeptu-mapa............................................................ 40

Glosarioa................................................................ 40

        2.1. Produktu kimiko fitosanitarioak garraiatzeko arau orokorrak Landare-osasunerako produktuak..... 41

        2.1.1. Produktu Fitosanitarioen Transakzioen Erregistroa........... 42

        2.2. Produktu fitosanitarioen biltegien ezaugarri teknikoak:

antolakuntza eta kudeaketa............................................. 43

        2.3. Produktu fitosanitarioak biltegiratzeko arauak..................... 45

        2.4. Hondakin fitosanitarioen kudeaketa................................... 46

        2.5. Produktu fitosanitarioak manipulatzeko eta aplikatzeko txartelak:

kualifikazio mailak.......................... 48

        2.6. Larrialdi-neurriak, produktu kimiko fitosanitarioak garraiatzean edo biltegiratzean gertatzen diren istripuetarako......... 49

        2.7. Merkaturatzeari eta garraiatzeari buruzko araudi fitosanitarioa... 55

        2.7.1. Merkaturatzea: PFEO, EOEO................................ 55

        2.7.2. Garraioa.................................. 59

Laburpena................ 60

Autoebaluazio-jarduerak........................ 61

Proposatutako ariketak................. 62

Kasu praktikoa.................. 62

II. ATALA TRATAMENDU FITOSANITARIOA

3. KONTROL-METODOAK: FISIKOAK, BIOLOGIKOAK EDO BIOTEKNIKOAK..... 65

Helburuak............... 65

Kontzeptu-mapa.................. 66

Glosarioa........................ 66

        3.1. Balorazioa eta metodoa hautatzea................ 67

        3.2. Metodo fisiko eta mekanikoak.......... 69

        3.2.1. Gogoeta orokorrak................ 69

        3.2.2. Metodo aktibo eta pasiboak.............70

        3.3. Metodo biologikoak............. 71

        3.3.1. Parasitoide eta harrapari kontzeptuak: espezie nagusiak...... 71

        3.3.2. Borroka autozida eta arrak antzutzea...... 72

        3.3.3. Mikroorganismo entomopatogenoak........ 73

        3.4. Metodo bioteknikoak......................... 77

        3.4.1. Printzipio teknikoak. Aplikazio-teknikak....... 77

        3.4.2. IGR: hazkunde-doitzaileak................ 77

        3.4.3. Intsektuen jarrerak aldatzen dituztenak............. 78

        3.4.4. Material, tresna eta ekipamenduak: kostua kalkulatzea..... 82

        3.5. Borroka integratua................................ 82

 

Laburpena................................. 85

Autoebaluazio-jarduerak......................... 86

Proposatutako ariketak....................... 87

Kasu praktikoa............................. 87

4. PRODUKTU KIMIKO FITOSANITARIOAK PRESTATZEA..... 89

Helburuak............................ 89

Kontzeptu-mapa......................... 90

Glosarioa.............................. 90

                4.1. Uztak babesteko makineria: sailkapena eta ezaugarriak......... 91

                   4.1.1. Tipologia..................94

4.1.2. Hidraulikoko pitak........... 97

                   4.1.3. Mikropikorrak banatzekoak eta defentsa fitosanitarioko beste teknika eta ekipo batzuk.... 98

                4.2. Tratamendu-formulatuaren kopuruaren kalkulua...... 100

                   4.2.1. Oinarrizko kontzeptuak kontzentrazioaren eta diluzioaren inguruan................. 100

                   4.2.2. Dosifikazioa............................... 100

                   4.2.3. Tratamenduaren abiadura eta emaria..................... 102

                4.3. Norbera babesteko ekipoak................. 103

                   4.3.1. Sarbideak.......................... 103

                   4.3.2. NBEak azala eta mukosak babesteko......... 104

                   4.3.3. Arnasbideetarako NBEak: partikula eta gasen iragazkiak.......... 105

                4.4. Produktu kimiko fitosanitarioak prestatzearen eta aplikatzearen inguruko araudi fitosanitarioa.......... 106

Laburpena...................................... 107

Autoebaluazio-jarduerak.............. 108

Proposatutako ariketak........................ 109

Ikertu................ 109

5. PRODUKTU KIMIKO FITOSANITARIOAK APLIKATZEA.. 111

Helburuak.......................... 111

Kontzeptu-mapa..............112

Glosarioa.................... 112

5.1.      Makinak eta lanabesak hautatzea........ 113

5.2.      Baldintza klimatikoak tratamendua egin artean... 116

5.3.      Makinak eta ekipamendua erregulatzea eta kalibratzea.. 117

5.4.      Tratamenduaren kostuak kalkulatzea.... 118

5.5.      Norbera babesteko ekipamenduak (NBE): tratamendurako hautatzea...122

5.6.      Prestatze-praktikak eta aplikazio-teknikak........ 129

5.7.      Ekipamenduak mantentzea, garbitzea eta gordetzea...........131

5.8.     Ustiategiko koadernoa............. 131

5.9.       Produktu kimiko fitosanitarioak prestatzeari eta aplikatzeari buruzko araudia.. 133

Laburpena....... 134

Autoebaluazio-jarduerak...... 135

Proposatutako ariketak.......... 136

Kasu praktikoa..........136

3. ATALA: ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMENA BABESTEA

 6. PERTSONEK DITUZTEN ARRISKUAK

PRODUKTU KIMIKO FITOSANITARIOAK ERABILTZEAGATIK............139

Helburuak.....................139

Kontzeptu-mapa................ 140

Glosarioa.................... 140

6.1.      Produktu kimiko fitosanitarioen toxikotasuna........... 141

6.1.1.  Toxikotasun akutua eta toxikotasun kronikoa........... 141

6.1.2.     % 50 dosi hilgarria kontzeptua (DL50).......... 143

6.1.3.      Produktu fitosanitarioen propietate fisiko-kimikoak....... 145

6.1.4.        Egoera klimatikoa pertsonak produktuaren eraginpean jartzean……... 146

6.1.5.    Fitosanitarioen aplikatzailearen/manipulatzailearen egoera fisiologikoa.......147

6.2.      Produktu kimiko fitosanitarioek osasunean eragindako sintoma eta ondorioak . 148

6.2.1.   Arriskupean dagoen populazioa....148

6.2.2.    Arriskuak gutxitzeko neurriak...... 149

6.2.3  Nola jokatu intoxikazioa gertatuz gero: lehenengo sorospenak..... 150

6.3.      Produktu kimiko fitosanitarioak erabiltzeari buruzko araudi fitosanitarioa........ 152

Laburpena     153

Autoebaluazio-jarduerak.. 154

Proposatutako ariketak eta aIkertu......... 155

7. PRODUKTU KIMIKO FITOSANITARIOAK ERABILTZEAK INGURUMENERAKO ERAGITEN DITUEN ARRISKUAK.. 157

Helburuak.......... 157

Kontzeptu-mapa................. 158

Glosarioa........................ 158

7.1.      Produktu kimiko fitosanitarioen hondakinak......... 159

7.1.1.     Segurtasun-epea. Hasierako metaketa........... 160

7.1.2.     Hondakinen batez besteko iraupena. Produktu baten iraunkortasuna..... 161

7.1.3.     Hondakinen Gehieneko Muga (HGM).... 162

7.2.      Ingurumenerako arriskuak .......... 163

7.2.1.     Ekotoxikotasuna: mugikortasuna, iraunkortasuna eta degradagarritasuna...... 163

7.2.2.     Biometatzea: arriskuak faunarentzat... 165

7.2.3.     Arriskuak airean, lurzoruan eta uretan.... 166

7.2.4.     Ingurumenerako jardunbide egokiak: ingurumenaren arloko sentsibilizazioa 168

7.3.      Arriskuak nekazaritzan: fitotoxikotasuna........ 169

7.3.1.     Produktu fitosanitarioen Hondakinen Gehieneko Mugei buruzko araudia...... 169

7.4.      Produktu fitosanitarioen Hondakinen Gehieneko Mugei buruzko araudia....... 171

Laburpena.......... 172

Autoebaluazio-jarduerak....... 173

Proposatutako ariketak......... 174

Kasu praktikoak.......174

8. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOA ETA INGURUMENA BABESTEA. 175

Helburuak............. 175

Kontzeptu-mapa.... 176

Glosarioa...... 176

8.1.      Arriskuak identifikatzea....... 177

8.2.      Prebentzio-neurriak. Prebentzioa eta babes kolektiboa. 179

8.3.      Seinaleak...... 183

8.4.      Makina eta ekipamenduei aplikatutako segurtasun-sistemak..... 186

8.5.      Arrisku nagusiak produktu fitosanitarioak aplikatzean........... 188

8.6.      Aplikazioekin lotutako arriskuen prebentzioa......... 189

Laburpena........... 190

Autoebaluazio-jarduerak.............. 190

Proposatutako ariketak................... 192

Ikertu.......................... 192

BIBLIOGRAFIA  ..

Jakinbai ziurtagiria

Oinarrizko edukia

Urtea
2016
Egileak
  • Ed. Sintesis
  • Itzulpena: Euskalgintza Bulegoa

Dokumentu honekin erlazionatuta dauden...